KLUB TURYSTYKI ROWEROWEJ TORPEDO  w SOLCU KUJAWSKIM

 

W dniu 2009-08-08 odbyło sie zebranie sprawozdawczo wyborcze w głosowaniu niejawnym wybrano następujące osoby do zarządu klubu.

 16 stycznia 2013  na walnym zebraniu KTR Torpedo zostały wybrane nowe władze klubu , zasadniczą zmianą w zarządzie, jest  rezygnacja Tadeusza Kempińskiego na którego miejsce  wybrano koleżankę Elżbietę Mendyka.


W dniu 2017-01-04 odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze na ,którym zostały wybrane nowy zarząd KTR Torpedo.
Władze klubu -druga kadencja   
trzecia kadencja                                                                   Komisja Rewizyjna-druga kadencja
Prezes -Jerzy Kempiński

Przewodniczący-Danuta Adamczyk

Vice Prezes-Anna Dolczewska-druga kadencja,trzecia kadencja

Członek komisji -Renata Ambryszewska-druga  kadencja
w dniu 2017-01-04  koleżanka weszła w skład zarządu
Sekretarz -Ewa Kempińska-druga kadencja,trzecia kadencja

 
Skarbnik -Bernadeta Gasińska-druga kadencja, trzecia kadencja

Członek zarządu- Elżbieta Mendyka-pierwsza kadencja, w dniu 2017-01-04 Elżbieta została członkiem komisji rewizyjnej

 

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie klubu, którzy zdobywają odznaki

Adam Dolczewski

Cezary Dolczewski

 

 

 

 

 

Historia

Dnia 19.07.2005roku odbyło się  założycielskie zebranie klubu turystów  rowerowych  ,,Torpedo,, przy  Oddziale Puszczańskim PTTK w Solcu-Kujawskim w Hali Sportowej O S i R na którym było obecnych 15 osób.
 
Władze  klubu: Komisja rewizyjna:
Prezes- Anna Dolczewska Przewodnicząca - Renata Ambryszewska
Vice Prezes- Jerzy Kempiński Z-ca przewodniczącej- Danuta Adamczyk
Sekretarz-Ewa Kempińska Członek -Mirosław Bleja
Skarbnik- Bernadeta Gasińska  
Członek-Tadeusz  Kempiński -uchwałą z  dnia 2007-12-19 zarząd  został powiększony o kolegę Tadeusza  
Klub liczy obecnie 31 osób a średnia wieku to 35 lat. Sukcesem ustępującego zarządu jest liczba członków klubu to jest nadal 31 osób -choć średnia wieku to 33 lata na dzień 2009-08-08.

REGULAMIN

 KLUBU KTR TORPEDO

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1. Regulamin KTR TORPEDO w Solcu Kujawskim przy Oddz. Miejskim PTTK w Bydgoszczy określa cele i zadania oraz zasady działania tego Klubu a także kompetencje i tryb pracy jego władz.

§2. KTR Torpedo, zwany dalej Klubem, jest jednostką organizacyjną Oddziału Miejskiego w Bydgoszczy  którego siedziba mieści się w Bydgoszczy  przy ul. Piotrowskiego 15a. Klub nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach osobowości prawnej Oddziału Miejskiego PTTK.

§3. Klub używa odznaki organizacyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, której opis i wzór określony został w art.  Statutu PTTK

Rozdział II

Cele i zadania Klubu

§5. Celem Klubu jest organizowanie, prowadzenie i popularyzowanie turystyki rowerowej

 

1 organizowanie udziału członków Klubu w imprezach obcych;

2.organizowanie szkoleń, spotkań i zebrań

3 upowszechnianie i stwarzanie warunków do zdobywania odznak turystycznych, w szczególności związanych z uprawianiem turystyki  rowerowej

4. reprezentowanie wobec władz PTTK interesów turystów zajmujących się  turystyką rowerową,

 

Rozdział III

Zasady zrzeszania się członków PTTK w Klubie.

Prawa i obowiązki członków Klubu.

§6. Członkiem Klubu może zostać członek zwyczajny PTTK, należący do Oddziału Miejskiego  PTTK w Bydgoszczy ewentualnie do innego Oddziału PTTK, posiadający aktualnie opłaconą składkę członkowską PTTK, który zostanie przyjęty w poczet członków Klubu uchwałą Zarządu Klubu i opłaci roczną składkę klubową.

§7. Wysokość rocznej składki klubowej jest zmienna i wynosi podwójną wysokość należnej od członka zwyczajnego PTTK składki członkowskiej PTTK (normalnej lub ulgowej), obowiązującej w danym roku w Oddziale  Bydgoskim PTTK.

§8. Członek Klubu, który w poprzednim roku wykonał na rzecz Klubu co najmniej 10 (dziesięć) godzin pracy społecznej, może zostać zwolniony w kolejnym roku z opłacenia 1/2 (jednej drugiej) części należnej od niego składki klubowej i opłacić tę składkę w wysokości należnej od niego składki członkowskiej PTTK.

Członek Klubu, który w poprzednim roku wykonał na rzecz Klubu co najmniej 20 (dwadzieścia) godzin pracy społecznej, może zostać zwolniony w kolejnym roku z opłacania składki klubowej w całości.

Zwolnienie o którym mowa wyżej następuje na wniosek członka Klubu i dokonuje go Zarząd Klubu.

§9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Klubu może zwolnić członka Klubu, aktywnie uczestniczącego w życiu Klubu i legitymującego się co najmniej trzyletnim stażem członkowskim w Klubie od opłacania składki klubowej w danym roku lub składkę obniżyć.

§10. Członek Klubu ma prawo:

1. wybierać i być wybieranym do władz PTTK, w tym władz Klubu; prawo wybierania i bycia wybieranym do władz Oddziału PTTK członek Klubu ma tylko w Oddziale, w którym opłaca składki członkowskie;

2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK;

3. nosić odznakę organizacyjną PTTK;

4 brać udział w naradach, imprezach i spotkaniach organizowanych przez Zarząd Klubu;

5. reprezentować Klub na imprezach innych organizatorów;

 

§11. Małoletni członek zwyczajny PTTK, będący członkiem Klubu, w wieku poniżej 16 łat nie ma prawa udziału w głosowaniu na zebraniu członków, nie może też wybierać ani być wybieranym do władz PTTK, w tym władz Klubu. Małoletni członek PTTK w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ma prawo wybierać i być wybieranym do władz PTKK, w tym władz Klubu, z tym, ze we władzach tych większość stanowić muszą osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§12. Członek Klubu ma obowiązek:

1. przestrzegać Statutu PTTK, Statutu Oddziału  Miejskiego  PTTK w Bydgoszczy, regulaminów i uchwał władz PTTK;

2. aktywnie uczestniczyć w działalności Klubu a w szczególności w imprezach organizowanych przez Klub

3. reprezentować godnie imię turysty polskiego;

4. podnosić swoje kwalifikacje turystyczne;

5. regularnie opłacać składkę członkowską;

6.. przestrzegać zarządzeń porządkowych Zarządu Klubu i poleceń wydawanych przez osoby prowadzące w imieniu Klubu imprezy turystyczne.

§13. Członek zwyczajny PTTK będący członkiem Klubu ma prawo do przeniesienia do innego Koła- Klubu PTTK a także Oddziału PTTK, z zachowaniem ciągłości przynależności do PTTK.

§14. Członek Klubu, który nie opłaci do 31 marca roku następnego należnej składki klubowej za rok ubiegły i któremu nie przysługuje zwolnienie od opłacania tej składki, zostaje skreślony z listy członków Klubu; nie powoduje to jednakże utraty członkostwa PTTK, która to utrata uregulowana jest w Statucie PTTK.

Ponowne wstąpienie do Klubu członka zwyczajnego PTTK, który został skreślony w trybie opisanym w zdaniu pierwszym, następuje przez opłacenie składki klubowej za rok, w którym następuje wstąpienie; nie jest wymagana w tym przypadku uchwala Zarządu Klubu w przedmiocie przyjęcia tej osoby w poczet członków.

Nie uczestniczenie w działalności klubu a w szczególności w rajdach imprezach organizowanych przez klub oraz działanie szkodzące dobremu imieniu klubu ,będzie skutkowało skreśleniem z listy członków bezpowrotnie.

§15. Zarząd Klubu ma prawo zawiesić członka Klubu w prawach członkowskich na okres jednego roku lub wykluczyć z grona członków Klubu w przypadkach rażącego nie przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu lub zarządzeń zarządu Klubu.

O podjęciu uchwały w przedmiocie wykluczenia Zarząd Klubu powinien zawiadomić pisemnie wykluczonego członka.

Od uchwały w przedmiocie wykluczenia wykluczonemu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Klubu, które wino być wniesione w zawitym terminie 14 dni od dowiedzenia się o wykluczeniu.

§16. Szczegółowy zakres praw i obowiązków członków PTTK w zakresie nie uregulowanym wyżej określa „Karta praw i obowiązków członka PTTK” uchwalona przez Zarząd Główny PTTK.

Rozdział IV

Władze Klubu

§17. Władzami Klubu są: Walne Zebranie Klubu, Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna Klubu.

§18. Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna Klubu są wybierane przez członków Klubu na Walnym Zebraniu Klubu.

Wybory do Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu odbywają się w głosowaniu tajnym i są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.

Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna Klubu mają prawo kooptować nowych członków na zwolnione w czasie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć liczby członków pochodzących z wyboru.

§19. Kadencja Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu trwa cztery lata.

§20. Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania z wyjątkiem uchwał w przedmiocie rozwiązania Klubu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§21. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu. W Walnym Zebraniu udział biorą:

- z głosem decydującym - wszyscy członkowie zwyczajni PTTK zrzeszeni w Klubie;

- z głosem doradczym - członkowie honorowi PTTK i osoby zaproszone, w tym przedstawiciele władz PTTK.

§22. Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należą:

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej Klubu;

2. rozpatrywanie wniosków i postulatów członków;

3. udzielanie absolutorium członom ustępującego Zarządu Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu;

4. wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu;

5. wybór w głosowaniu tajnym delegatów na Zjazd Oddziału  Miejskiego w Bydgoszczy PTTK według zasad określonych w ordynacji wyborczej uchwalanej przez Zarząd tego Oddziału;

6. określenie zadań Klubu na okres kadencji;

7. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu,

8. podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Klubu.

§23. Walne Zebranie Klubu zwołuje Zarząd Klubu raz na cztery lata, zawiadamiając członków Klubu o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej na 7 dni przed jego terminem.

Równocześnie Zarząd Klubu informuje o miejscu wyłożenia do wglądu sprawozdania za okres kadencji.

§24. Walne Zebranie Klubu może być zwołane także w okresie trwania kadencji:

1. z inicjatywy Zarządu Klubu,

2. na wniosek Zarządu Oddziału Kujawskiego PTTK;

3. na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu;

4. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Klubu.

W takim przypadku Walne Zebranie Klubu zwołuje Zarząd Klubu w terminie 14 dni od dary zgłoszenia wniosku.

W zawiadomieniu skierowanym do wszystkich członków Klubu Zarząd podaje termin, miejsce, sprawy, dla których Zebranie zostaje zwołane oraz wnioskodawcę.

§25. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa członków Klubu.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych na odstępstwo od tej zasady może wyrazić zgodę Zarząd Oddziału Kujawskiego PTTK, określając jednocześnie swoją uchwałą nowy wymóg dla prawomocności Walnego Zebrania Klubu.

§26. Zarząd Klubu kieruje działalnością Klubu w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Klubu oraz Zarządem Oddziału  Miejskiego PTTK.w Bydgoszczy

§ 27. W skład Zarządu Klubu wchodzi  pięciu członków wybranych przez Walne Zebranie Klubu.

Liczba członków Zarządu Klubu może być określona odmiennie uchwałą Wal       nego Zebrania Klubu, z tym, że Zarząd nie może składać się z ilości mniejszej niż trzy osoby.

Zarząd Klubu wybiera w głosowemu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i  członka zarządu

Prezes i wiceprezes mogą łączyć swą funkcję z funkcją sekretarza, skarbnika lub gospodarza.

§28. Do kompetencji Zarządu Klubu należy w szczególności:

1. zwoływanie uchwałą Walnych Zebrań Klubu;

2. przyjmowanie uchwałą członków zwyczajnych PTTK w poczet członków Klubu;

3. prowadzenie i aktualizowanie kartoteki członków Klubu;

4.. organizowanie i ułatwianie członkom Klubu uprawiania turystyki  rowerowej  połączonej z krajoznawstwem;

5. utrzymywanie stałej więzi organizacyjnej z członkami Klubu, w tym informowanie ich o działalności Klubu i Oddziału oraz organizowanych spotkaniach i imprezach;

6. organizowanie podstawowego kształcenia członków Klubu w zakresie wiedzy i umiejętności turystycznych i krajoznawczych;

7.prowadzenie dokumentacji pracy Klubu;

8. prowadzenie dokumentacji finansowej Klubu zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Oddziału.

§29. Posiedzenia Zarządu Klubu powinny odbywać się nie rzadziej niż cztery razy w roku.

Posiedzenia Zarządu Klubu są protokołowane; w szczególności protokołowane są podejmowane uchwały.

§30. Udział w posiedzeniach Zarządu jest statutowym obowiązkiem członków Zarządu.

§31. Dla wykonania zadań Zarząd Klubu dokonuje podziału pracy wśród swoich członków..

Do najważniejszych zadań prezesa Klubu należy reprezentowanie Klubu, kierowanie działalnością Zarządu Klubu, zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu, ustalanie tematyki tych posiedzeń, podejmowanie decyzji w sprawach nic wymagających uchwały Zarządu, podpisywanie protokołów posiedzeń i uchwał Zarządu.

Do najważniejszych zadań wiceprezesa Klubu należy zastępowanie prezesa, kierowanie określonymi dziedzinami działalności powierzonymi przez Zarząd, na przykład organizacją imprez.

Do najważniejszych zadań skarbnika należy nadzór nad całokształtem działalności finansowe) i majątkiem Klubu, zbieranie składek członkowskich, prowadzenie ewidencji wpłat i wypłat kasowych i bankowych, regulowanie rachunków zgodnie z uchwałami Zarządu i sporządzonymi preliminarzami, nadzorowanie zabezpieczenia majątku Klubu i majątku obcego powierzonego Klubowi.

Do najważniejszych zadań sekretarza należy protokołowanie posiedzeń Zarządu, ewidencjonowane podejmowanych uchwał, prowadzenie korespondencji

§32. Zarząd Klubu może być zawieszony przez Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w przypadku:

1. zaniechania działalności:

2. rażącego i uporczywego naruszania obowiązków wynikających ze Statutu PTTK, Statutu Oddziału oraz uchwał władz PTTK;

3. naruszenia podstawowych zasad gospodarki majątkiem własnym i powierzonym;

4. działania na szkodę PTTK.

Uchwała Zarządu Oddziału o zawieszeniu Zarządu Klubu może być podjęta po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu, chyba, że nie złożyły one wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

W przypadku zawieszenia Zarządu Klubu Zarząd Oddziału powołuje Tymczasowy Zarząd Klubu, którego zadaniem jest usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie urzędującego Zarządu i zwołanie Walnego Zebrania Klubu, celem wyboru nowego Zarządu.

§33. Uchwały Walnego Zebrania Klubu i uchwały Zarządu Klubu mogą być uchylone lub ich wykonanie może być zawieszone przez Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem. Statutem PTTK.  oraz uchwałami władz naczelnych PTTK i władz Oddziału.

§34. Komisja Rewizyjna Klubu jest społecznym organem kontrolującym działalność Klubu, wybranym w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Klubu w składzie trzech osób.

Działa ona według zasad określonych przez Główną Komisję Rewizyjną PTTK.

§35. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Klubu należy w szczególności:

1. kontrola działalności programowej, organizacyjnej, finansowej i gospodarczej Klubu;

2. dokonywanie analiz i ocen działalności Zarządu Klubu oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych;

3. zatwierdzanie własnych planów pracy i sprawozdań z ich realizacji;

4. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku w sprawie absolutorium dla członków ustępującego Zarządu Klubu.

 

Postanowienia końcowe

§36 Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Walne Zebranie KTR TORPEDO W Solcu Kujawskim w dniu 8-08-2009   wchodzi w życie z dniem podjęcia wspomnianej uchwały